Dotace

Projekt energetické úspory ve společnosti PB SCOM s.r.o.

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013156:

„Energetické úspory ve společnosti PB SCOM“

Předmětem projektu jsou energetické úspory v recyklačním centru Bělotín. Úspor bude dosaženo výměnou stávajícího pásového rypadla za jeho novější, úspornější verzi s obdobnou kapacitou a pro recyklační účely vhodnějším příslušenstvím. Realizace projektu proběhne na pozemcích 1046/1, 1046/2, 1047, 1048/1, 1051/1, 1051/2, 1052, 1053 a 1054 v k.ú. Bělotín, které jsou ve vlastnictví žadatele.

Používaná technologie je stále poměrně efektivní, co se týče dosahovaných výkonů v absolutních hodnotách, ale vzhledem k roku výroby je její efektivita v porovnání s novými stroji v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které musí respektovat nákladovou tvorbu ceny.

Technologie vykazuje především vysokou spotřebu primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulickém systému) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského procesu.

Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na zpracovatelský proces. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2019.

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective